BRÄNDA ÖAR

 

LANDEN OCH SÖDRA SKÄRGÅRDEN

 
Brända eller skövlade öar, byar och gårdar i skärgården söder om Möja.

Brända eller skövlade öar, byar och gårdar i skärgården söder om Möja.

 

Medan ryssarnas anfall mot skärgården norr om en tänkt linje mellan Åkersberga och Harö har redovisats utförligt i boken Brända hemman Roslagen, är underlagen ännu inte lika genomarbetade söder om denna linje. Källorna är ibland otydliga och ofullständiga och behöver bearbetas. Detta kommer att ske i den andra delen av Brända hemman, men till denna utställning – och till trehundraårsminnet – har det ändå varit viktigt att få med en översiktlig bild av händelserna på landen och öarna öster om Stockholm, i den södra skärgården och på Södertörn. Det ska dock understrykas att det är en preliminär redovisning med luckor och med uppgifter som inte alltid har kunnat kontrolleras av tidsskäl.

I denna framställning används och sammanvägs datum som anges i flera olika källor. Sammantaget ger de en bild som visar att många ungefär lika många gårdar och hem anfölls söder om den tänkta linjen som i norr, men det var betydligt fler byar och öar. I norr stod Norrtälje för över tvåhundra hemman, någon motsvarighet fanns inte i södra skärgården.

Genomgången visar att minst 472 gårdar och 15 säterier brändes, skövlades eller plundrades av ryssarna söder om Möja sommaren 1719. Till detta kom otaliga torp som inte räknades in i den officiella statistiken eftersom de antingen var båtsmanstorp, som tillhörde kronan, eller hörde till en gård som redan hade registrerats. Dessutom finns ett antal gårdar som troligen eller möjligen skövlades eller brändes, men där det saknas officiell dokumentation. Nedan återges de hemman och säterier som med stor säkerhet hemsöktes av ryssarna i juli och augusti 1719.