NORRA SKÄRGÅRDEN

 

SVARTSÖ OCH TRÄSKÖ

 
Svartsö och Träskö på Carl Gripenhielms skärgårdskarta från 1690-talet. Tyvärr är kartan skadad i denna del. Väderstrecken är förvridna.

Svartsö och Träskö på Carl Gripenhielms skärgårdskarta från 1690-talet. Tyvärr är kartan skadad i denna del. Väderstrecken är förvridna.

 

Svartsö drabbades hårt av ryssarnas framfart i skärgården. När galärflottan styrde söderut över Gälnan, brände och skövlade de Husarö, Äpplarö och Brottö. Sedan kom oturen även till de välbeställda Svartsöbönderna och fiskaren på Träskö.

Uppgifterna kring vad som hände är knapp­händiga och osäkra. Enligt de officiella dokumenten brändes och plundrades de två gårdarna i Svartsö by, liksom gårdarna i Alsvik och på Träskö, där det enligt uppgift även ska ha funnits ett torp som brändes. När det gäller Självik går uppgifterna isär, vissa menar att gården helt slapp undan ryssarnas besök, medan den nitiske historikern Edvin Gustavsson i sin genomgång av ödelagda gårdar i Roslagen uppger att gården skövlades men undgick att brännas ned.

Var ryssarna landsteg är oklart, vi kan bara göra antaganden och spekulera. Kanske lade galärerna till på den norra sidan av ön, vid stranden av Svartsöfladen utanför Svartsö by – där marinan ligger idag – efter att ha härjat på Äpplarö och Brottö. Ombord fanns hästar och kosacker som sattes iland och med brinnande facklor i händerna sprängde fram över ön där de hemsökte gård efter gård.

En minst lika trolig händelseutveckling är att galärerna med hjälp av lotsar letade sig fram runt öns stränder och sökte av dem efter gårdar som kunde plundras och brännas.

Oavsett hur det gick till skövlades gårdarna grundligt, allt slogs sönder eller stals, även spannmål och djur där sådana fanns kvar. Bryggorna höggs i stycken, båtarna sänktes, redskapen och verktygen stals eller slogs sönder, bodar och hus sattes i brand, liksom skördarna och de förråd som ryssarna inte kunde eller ville ha med sig ombord. På många öar sattes även skogen i brand, elden spred sig snabbt i det torra sommarvädret, men det verkar Svartsöborna ha sluppit. Antagligen var det en klen tröst för de tidigare så välmående bönderna.

Skadorna uppskattades senare till 600 daler silvermynt (smt) för gården i Alsvik, 575 daler smt för de två gårdarna i Svartsö by och 317 daler smt för gården på Träskö. För Självik finns inga uppgifter om skadornas omfattning.

Beloppen säger oss inte så mycket och jämförelser är svåra, men den sammanlagda skadan för öarna motsvarade ungefär tjugo årslöner för en dräng eller en piga.

När lantmätaren Lars Kietzling tio år senare karterade Svartsö är det anmärkningsvärt att han inte nämner någonting om hur gårdarna hade härjats. Inte heller nämner han något om att skogen skulle ha bränts, vilket skedde på många andra öar.

ÖDELAGT
Svartsö by, 2 gårdar, brända 13/7
Alsvik, 1 gård, bränd 13/7
Självik, 1 gård, skövlad 13/7
Träskö, 1 gård, bränd 13/7